پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت توسعه مدیریت و منابع

X

۱-      مطالعه وبررسی قوانین ومقررات وآشنائی به بخشنامه ها ودستورالعمل های اجرائی .

۲-انجام مطالعات لازم وشناخت سیاستها ونیازهای دانشکده از طریق مراجعه به مسئولین و جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها .

۳-انجام مطالعات لازم وشناخت سیاستها ونیازهای دانشکده از طریق مراجعه به مسئولین و جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها .

۴- تدوين برنامه عملياتي حوزه بودجه دانشگاه به صورت دوره اي با استفاده از تکنيک ها و روش هاي نوين .» حسابداري مدیریت »

۵-تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادی دانشکده بر اساس سياست‌ها و ضوابط بودجه کل کشور، پيشنهادات واحدهای دانشگاه و احتياجات پيش‌بينی شده آتی .

۶- مطالعه وارزیابی منابع اعتباری ومالی دانشکده وارائه گزارش لازم به مسئولین ذیربط جهت برنامه ریزیهای آتی .                                   

۷- مطالعه و بررسی روش‌های تقليل هزينه‌های دانشگاه با در نظر گرفتن به حداکثر رساندن کميت و کيفيت بازده دانشکده .                                          

۸-  نظارت بر اجرای صحيح مقررات بودجه ازطريق ارائه راهنمايی‌های لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يک از واحدها   
  ۹- نظارت بر تنظیم موافقتنامه های هزینه ،تملک دارائیهای سرمایه ای وسایر موارد مشابه وارسال آنها به هیئت امناء دانشکده جهت امضاء.

۱۰- راهنمائی گروه کارشناسان بودجه برنامه ای مدیریت وارائه گزارش لازم به مسئولین ذیربط جهت برنامه ریزیهای آتی.

۱۱- بازدید از پروژه ها ،طرحهای عمرانی واحدهای عمرانی وارزیابی فعالیتها وتهیه گزارشات لازم به مقام مافوق .

۱۲-  هماهنگي در زمينه امور مربوط به تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي‌هاي سرمايه اي وابلاغ بودجه مصوب به هر يک واحد‌های تابعه  .

۱۳-  برنامه‌ريزي و نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه عملياتي، سرمايه اي و جاري .          

۱۴- ایجاد هماهنگی لازم بین بودجه های پیشنهادی واحدها با برنامه های مصوب .

۱۵- بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها .

۱۶- نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمد اختصاصی و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش درآمد اختصاصی

۱۷- تهیه و تنظیم بودجه (جاری ، عمرانی ، تملک دارائیهای سرمایه ای و ... ) دانشکده  با همکاری واحدهای ذیربط .

۱۸- بررسي عملکرد اعتبارات واحدها و نظارت بر اجراي صحيح مقررات بودجه .

۱۹- نظارت و پيگيري مستمر بر وصول مطالبات اسناد ارسالي به سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد .

۲۰- شرکت در دوره های آموزشی ،مهارتی جهت ارتقاء وتوانمندیهای شغلی.  

/body>