پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت توسعه مدیریت و منابع

X

1- مديريت منابع فيزيكي:

 

شامل کلیه فعالیتهایی است که برای حفظ و نگهداری ساختمانها و تأسیسات موجود

دانشکده به شرح ذیل انجام می شود:

1- تهیه شناسنامه فنی منابع فیزیکی موجود

2- برآورد اعتبار مورد نیاز برای تعمیرات واحدها

3- تهیه دستورالعمل های فنی و نقشه های مورد نیاز برای هر گونه تعمیر، توسعه،

تغییر کاربری و نگهداری واحدها شامل واحدهای درمانی، آموزشی، اداری، بهداشتی

4- بازدیدهای دوره ای از مراحل انجام عملیات

5- تعامل با مسئولین واحدها در خصوص رسیدگی به مشکلات و کوشش در رفع آنها

6- تأیید درخواستها و گواهی انجام کار عملیات

7- تهیه دستورالعمل های فنی، چک لیستهای نظارتی، بسته های خدماتی و فرمت

قرار داد مورد نیاز برای واگذاری نگهداری تأسیسات واحدها به بخش خصوصی

8- نظارت بر عملکرد پیمانکاران نگهدارنده تأسیسات واحدهایی که به

بخش خصوصی واگذار می گردد

9- نظارت بر حسن اجراي كليه عمليات اجراي كه بصورت اماني توسط

واحدها انجام مي گردد

10-هماهنگي هاي لازم با مديريت بودجه و مالي دانشکده به منظور تأمين

و توزيع اعتبارات و پيش بيني اعتبار مورد نياز واحدها

11-مشاوره امور فني ساختمان و تأسيسات

12-تعميرات تجهيزات پزشكي

13-آموزش و توجيه عوامل فني و عمراني واحدها در خصوص فرآيند انجام عمليات

14-پاسخگويي به كليه مكاتبات واحدها

15-برگذاري جلسات هماهنگي و تبادل نظر منظم ماهيانه با كاركنان و در

صورت لزوم با عوامل دست اندركار پروژه ها در خصوص رفع موانع و مشكلات اجرايي پروژه ها

2- مديريت منابع فيزيكي مورد نياز:

شامل كليه فعاليتهايي است كه براي احداث و ايجاد ساختمانها و تأسيسات

مورد نياز دانشکده به شرح ذيل انجام مي شود:

1- تهيه كليه طرحها، نقشه ها و دستورالعمل هاي فني مورد نياز شامل معماري،

سازه، تأسيسات مكانيكي و برقي

2- متره و برآورد حجم عمليات و اعتبار مورد نياز پروژه هاي احداثي و اعلام به مراجع ذيربط

3- برگذاري تشريفات مناقصه و انتخاب پيمانكاران

4- رسيدگي به صورت وضعيتها و مطالبات پيمانكاران و مشاوران

5- نظارت بر اجراي عمليات از شروع پروژه تا تحويل موقت

6- شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي پروژه ها

7- شركت در كميسيونهاي رسيدگي به تأخيرات و حل اختلاف

8- بررسي و كنترل طرحها و نقشه هاي تهيه شده توسط مشاوران

9- رسيدگي به صورت وضعيتهاي تهيه شده توسط مشاوران

10-مشاوره امور فني ساختمان و تأسيسات

11-تهيه گزارشهاي آماري پيشرفت هاي فيزيكي و مالي پروژه ها و انعكاس به مراجع ذيربط

12-تهيه گزارشهاي مربوط به دلايل تأخير و توقف اجراي پروژه ها به مراجع ذيبرط

13-تعامل با دفتر فني استانداري، فرمانداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي

و ساير مراجع ذيربط در خصوص فرآيند اجراي پروژه ها

14-شركت در كميسيونهاي تحويل پروژه هايي كه توسط مسكن و شهرسازي احداث مي گردند

15-تهيه طرحها، نقشه ها و دستورالعملهاي فني مورد نياز پروژه هايي

كه توسط خيرين احداث مي گردند.

16-نظارت بر اجراي پروژه هايي كه توسط خيرين احداث مي گردند

17-اجراي دستورالعمل ها و ابلاغيه هاي فني منتشره از مراجع ذيربط

18-تهيه فرمت كليه قراردادهايي مورد نياز 

19-مكاتبات لازم در خصوص اعلام پروژه هاي قابل بهره برداري در مناسبت هاي ويژه به مراجع ذيربط

20-شركت در كميسيون مناقصه هاي فني دانشگاه

/body>