پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت توسعه مدیریت و منابع

X
 1. اجرای قوانین و آئین نامه های استخدامی اعضاءهیئت علمی و كاركنان غیرهیات علمی و پیش بینی كادر علمی،اداری، فنی و درمانی مورد نیاز دانشکده 
 2. تصمیم گیری، برنامه ریزی  و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 3. تلاش در جهت تامین و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز دانشکده 
 4. نظارت بر صدور احکام پرسنلی، کارکنان، بازنشستگان و وظیفه بگیران 
 5. برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و اخذ مجوزهای استخدامی بر اساس اولویتها و نیازها
 6. اقدامات لازم در خصوص انجام عملیات استخدامی کارکنان رسمی و پیمانی 
 7. تامین منابع انسانی لازم برای ارائه خدمات مربوط به نیروی های طرح پزشکان و پیراپزشکان
 8. برنامه ریزی لازم جهت کنترل و نظارت بر واحدهای کارگزینی دانشکده 
 9. ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور اداری دانشکده به منظور پیشبرد هدفهای جاری دانشکده در اموراداری 
 10. نگهداری و تنظیم آمار و اطلاعات مربوط به اعضاء هیئت علمی و غیر هیئت علمی و پرونده های استخدامی آنان 
 11. پیش بینی و اظهارنظر در نیازهای پرسنلی واحدهای دانشکده با همكاری گروه بودجه و اداره تحول اداری
 12. انجام مراحل استخدام، ترفیع، مرخصی و بركناری كاركنان براساس مقررات و آئین نامه های مربوطه 
 13. اجرای مصوبات انضباطی كاركنان و رسیدگی به اجرای خط مشیهایی كه در آن رابطه ابلاغ گردیده است 
 14. تهیه و تنظیم شرح شغل كاركنان همراه با شناخت صحیح و دقیق مشاغل از طریق مصاحبه با شاغلین پستهای سازمانی و یا طریق دیگر 
 15. هماهنگی لازم با مدیریت نیروی انسانی سایر دانشگاه ها وتبادل اطلاعات و تجربیات
 16. تنظیم كمكهای غیرنقدی كاركنان با همكاری واحدهای مربوطه 
 17. شرکت در جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات هیئت رئیسه و هیئت امناء در حوزه پرسنلی 
 18. انجام سایر امور مربوطه بر طبق مقررات وبا دستور مقام مافوق 
/body>