پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت توسعه مدیریت و منابع

X

شرح وظایف رئیس اداره امور پشتیبانی

۱-مطالعه وبررسی قوانین ومقررات وآیین نامه ها وبخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه .

۲-تدوين برنامه عملياتي ساليانه امور پشتيباني براساس برنامه استراتژیک دانشکده .

۲-برنامه ريزي، سياست گذاري ، تدوين برنامه عملياتي ساليانه امور پشتيبانی  به منظور نگهداري و توزيع کالاهاي موردنياز دانشکده .

۳--برنامه ريزي در جهت افزايش درآمد اختصاصي واحدها از طريق واگذاري هاي اجاري و مزايده و فروش اموال اسقاطي و کمک به صرفه جويي

۴-کاهش هزينه هاي دانشگاه با استفاده از ابزارهاي مختلف قانوني

۵-ساماندهي و مديريت کارآمد در جهت استفاده بهينه از منابع فيزيکي دانشگاه .

۶-نظارت و ارزيابي بر نحوه عملکرد شرکت هاي طرف قرارداد بر اساس چک ليست هاي مربوطه .

۷-پیش بینی احتیاجات دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها .

۸-نظارت بر خرید وکنترل موجودی انبار واحدهای دانشکده و بررسی کمبودها و نیازهای واحدهای تابعه .

۹-نظارت بر اجرای عملیات انبارداری و رعایت مقررات و ضوابط مربوط به آن .

۱۰-نظارت براداره امور نقلیه و سرویس ایاب و ذهاب و تنظیم کاررانندگان واحدهای مرکزی .

۱۱-انجام خدمات مربوط به تهیه ساختمانهای استیجاری با همکاری واحدهای ذیربط .

۱۲-نظارت  بر امور مربوط به تنظیف و حفظ و حراست ساختمانها و تاسیسات واحدهای مرکزی دانشکده .

۱۳-مشارکت درامرنظارت  برخطوط تلفن ونگهداری وتعمیرات خطوط وتلفنخانه مرکزی .

 

۱۴- نظارت وایجادهماهنگی لازم برامور خدمات وتنظیفاتی وراهنمایی سایر واحدهای دانشکده درزمینه امورخدماتی وتنظیفاتی وغیره .

 

۱۵-نظارت وایجادهماهنگی لازم برکلیه امورات نقلیه ازقبیل خودروهای دراختیار وآژانس تلفنی وتأمین خودرو جهت مأموریتهای داخلی وخارج شهری واستانی .

 

۱۶- نظارت وایجادهماهنگی لازم برامورات فضای سبز دانشکده وسایرواحدها .

 

۱۷-نظارت وایجاد هماهنگی برامورات مربوط به پذیرش واسکان مهمانان  معرفی شده از سطح کشور .

 

۱۸-برنامه ريزي جهت مشارکت بخش غيردولتي در فرآيندهاي قابل واگذاري و نظارت بر امور واگذاري خدمات به بخش غيردولتي .

 

۱۹-مشارکت در نيازسنجي، تدوين و اصلاح بسته آموزشي تخصصي براي کارکنان حوزه خدمات پشتيباني دانشکده .

 

۲۰- محاسبه هزينه و قيمت تمام شده خدمات پشتيباني 

.

۲۱- بهره گيري از فناوري هاي نوين در جهت بهبود فرآيندهاي تعالي سازماني و بهبود عملکرد 

.

۱۸- شرکت فعال دردوره های کارآموزی ؛ مهارتی ؛ آموزشی درجهت ارتقاء معلومات وتوانمندیهای شغلی .

 

۱۹-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات .

/body>